عمومی

احتمالات جانبی معکوس در پوکر

احتمالات جانبی معکوس در پوکر به معنای محاسبه احتمال وقوع یک واقعه خاص، با توجه به وقوع واقعه‌های دیگر است. در پوکر، احتمالات معکوس به طور معمول در مواقعی.