آموزش, عمومی

استراتژی های بازی با دست staright در پوکر

بازی با دست Straight (استریت) در پوکر نیاز به استراتژی‌های خاصی دارد تا بتوانید از این دست به بهترین شکل استفاده کنید. دست استریت شامل پنج کارت متوالی از.