آموزش, عمومی

استراتژی چک ریز در پوکر

استراتژی چک ریز در پوکر یکی از روش‌های بازی در پوکر است که بازیکنان برخی از مراحل یا دورها را با چک کردن (پاس دادن) به جای شرکت در.