عمومی

باورهای غلط درباره شرط بندی

شرط بندی با باورهای غلط ممکن است در زندگی روزمره و در تفکرات افراد وجود داشته باشد. این باورها ممکن است به دلیل تجربیات گذشته، فرهنگ، تربیت، یا تاثیرات.