آموزش, عمومی

مفهوم بلاکر در پوکر

 مفهوم بلاکر در پوکر، به اشاره به یک بازیکن مهارتمند و محکم در بازی است که می‌تواند بسیار خوب بخواند و پیش‌بینی کند که حریفانش چه نوع دستی دارند.