عمومی

چقدر در پوکر بلوف بزنیم ؟

 میزان بلوف (Bluff) زدن در پوکر، بستگی به متغیرهای مختلفی دارد، از جمله نوع بازی، سطح مهارت حریفان، شرایط بازی، و شما نیز. اما در کل، بلف زدن یعنی.