عمومی

تاثیر مواد مخدر بر بازیکن پوکر

مصرف مواد مخدر می‌توانند تأثیرات مخرب زیادی بر روی عملکرد بازیکنان پوکر داشته باشند. در زیر به تأثیرات احتمالی مواد مخدر بر عملکرد بازیکنان پوکر اشاره می‌کنیم.با پرشین پوکر.