عمومی

Table Imageدر پوکر به چه معناست ؟

Table Image در پوکر به تصور و نظراتی اشاره دارد که سایر بازیکنان در مورد شما و سبک بازی شما دارند. این تصویر براساس رفتارها، تصمیمات و الگوهای بازی.