عمومی

آیا با بازی پوکر میتوان مغز را تقویت کرد؟

بازی پوکر ممکن است برخی از مهارت‌های شناختی و ذهنی را تقویت کند، اما این تقویت به طور مستقیم به بازی پوکر خود نبسته است. بلکه به نحوه‌ای که.