عمومی

توهم برتری در پوکر

توهم برتری در پوکر،  یک جنبه مهم در بازی پوکر است که ممکن است تاثیر زیادی بر نتیجه بازی داشته باشد. توهم برتری به معنای ایجاد تصوّری قوی و.