عمومی

دست ناتس (The Nuts) در پوکر

دست ناتس یا The Nuts در پوکر،  بهترین دست ممکن است که یک بازیکن در یک مرحله خاص از بازی داشته باشد، به ویژه در مقایسه با سایر بازیکنان..