آموزش, عمومی

ست (Set) در پوکر چیست؟

ست (Set) در پوکر به مفهوم داشتن سه کارت با ارقام یکسان اشاره دارد. به عبارت دیگر، زمانی که شما سه کارت با ارقام یکسان در دست خود دارید،.