عمومی

شرط بندی در کشور آلمان

شرط‌بندی در کشور آلمان یک فعالیت قانونی است و تحت نظر و مجوز از دولت انجام می‌شود. در آلمان، شرط‌بندی به عنوان یک فعالیت تجاری تنظیم شده است و.