عمومی

شرط بندی در رشته BASE jumping

شرط بندی در رشته BASE jumping یک پدیده نسبتاً جدید است و به طور مستقیم با ظهور و پرطرفدار شدن ورزش BASE jumping در ارتباط است. ورزش BASE jumping.