عمومی

شرط بندی در رشته free running (پارکور)

شرط بندی در رشته free running (پارکور)، یک فعالیت که به شکل هنری و ورزشی انجام می‌شود و شامل انجام حرکات آکروباتیک، پرش‌ها، اسپرانتو و حرکات از دیوارها، سازه‌ها.