عمومی

شرط بندی در رشته wingsuiting

شرط بندی در رشته wingsuiting یکی از فعالیت‌هایی است که در آن افراد شرط‌های مختلفی بر اساس اجرای حرکات و مهارت‌های مربوط به پرواز با وینگ‌سوئیت (Wingsuiting) قرار می‌دهند.با.