عمومی

شرط بندی در کشور سوئد

شرط بندی در کشور سوئد،  یکی از فعالیت‌های محبوب است که به طور گسترده در آن انجام می‌شود. در این کشور، شرط بندی معمولاً تحت نظارت و کنترل دولتی.