عمومی

شرط بندی در مسابقات تنیس آزاد

شرط بندی در مسابقات تنیس آزاد یک عملی است که افراد و شرکت‌های شرط‌بندی انجام می‌دهند تا به پیش‌بینی نتایج مسابقات تنیس بپردازند و در صورت درست پیش‌بینی کردن،.