عمومی

سود بردن از فول هاوس در پوکر

فول هاوس در پوکر ، یکی از دست‌های قدرتمند در پوکر است و معمولاً از آن نمی‌توان به راحتی خطا کرد. یک فول هاوس در پوکر زمانی اتفاق می‌افتد.