عمومی

قمار ایمن

قمار یک فعالیت است که در آن افراد پول یا ارزش‌های دیگر را با ریسک از دست می‌دهند یا برنده می‌شوند. این فعالیت ممکن است در انواع مختلفی از.