عمومی

مغالطه قمارباز

مغالطه قمارباز یکی از انواع مغالطات منطقی است که در آن فرد یک احتمال را بر اساس نتایج گذشته یا رویدادهای قبلی پیش‌بینی می‌کند، در حالی که این دو.