آموزش

ماکینگ در پوکر

ساختار بازی پوکر یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های این بازی است. پوکر نوع‌ها و انواع مختلفی دارد، اما در اینجا به نوعی از پوکر با نام “تگزاس هولدم”.