عمومی

مفهوم و اهمیت پوزیشن در پوکر

مفهوم پوزیشن در پوکر به موقعیت فیزیکی یک بازیکن نسبت به دیلر و یا دیگر بازیکنان در یک میز پوکر اشاره دارد. اهمیت پوزیشن در پوکر بسیار زیاد است.