آموزش, عمومی

Gutshot در پوکر به چه معناست ؟

اصطلاح Gutshot در پوکر، به زمانی اشاره دارد که شما یک کارت نیازمند برای تکمیل یک دست موثر دارید. به طور خاص، این مفهوم وقتی مطرح می‌شود که شما.