عمومی

مفهوم SWOT در پوکر

مفهوم SWOT در پوکر اشاره به تحلیل عوامل داخلی و خارجی است که می‌تواند بر عملکرد یک بازیکن در این بازی تأثیر بگذارد. SWOT مخفف Strengths (قوت‌ها)، Weaknesses (ضعف‌ها)،.