عمومی

نوروسایکولوژی پوکر

نوروسایکولوژی پوکر یک حوزه مطالعاتی است که علم روان‌شناسی و علم بازی پوکر را ترکیب می‌کند. این علم به بررسی رفتارها، تصمیم‌ها، و واکنش‌های شرکت‌کنندگان در بازی پوکر می‌پردازد.