آموزش

پوکر اوماها ۶ کارت

پوکر اوماها ۶ کارت ،یک نسخه پوکر با ۶ کارت است که تا حد زیادی شبیه به نسخه پوکر اوماها با ۴ کارت (معمولی) است، با این تفاوت که.