آموزش

مفهوم ante در پوکر

“Ante” در پوکر یک مفهوم مهم است که به تعیین مقدار پول یا شرطی اشاره دارد که توسط هر بازیکن قبل از شروع هر دوره یا دست بازی باید.