آموزش, عمومی

استراتژی cold calling در پوکر

 استراتژی cold calling در پوکر، به معنای پیگیری بازی بدون افزایش شرط است، یعنی شما بازی را با شرایط فعلی تا انتها ادامه می‌دهید. این استراتژی معمولاً در شرایطی.