عمومی

مفهوم DEEP STACK در پوکر

 “DEEP STACK” یا “DEEP STOCK” در پوکر اشاره به یک وضعیت می‌شود که بازیکنان به تعداد تراکم زیادی از تراکم اولیه یا شارژ اولیه یعنی مقدار پوشه یا تعداد.