آموزش

فولد کردن در بازی پوکر

فولد کردن (Fold) در بازی پوکر به عملی اشاره دارد که یک بازیکن تصمیم می‌گیرد دست کارت‌های خود را پس از نمایش کارت‌های مشترک (community cards) و حرکت‌های دیگر.