عمومی

مسابقات Mystery Bounty

مسابقات Mystery Bounty  معمولاً به مسابقاتی اشاره دارند که بازیکنان باید رمز و رازهایی را حل کنند یا چیزهایی را پیدا کنند که به طور مخفیانه در داخل محیطی.