عمومی

با Proposition Bets آشنا شوید

Proposition Bets یا شرط‌های پیشنهادی، در حقیقت شرط‌هایی هستند که برای رویدادهای خاص و مخصوصاً رویدادهای ورزشی قرار می‌دهند. این نوع شرط‌ها معمولاً به مواردی اشاره دارند که خارج.