آموزش

SHARK در پوکر کیست؟

شارک (Shark) در زبان پوکر به عنوان عبارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به یک بازیکن حرفه‌ای یا کسی اطلاق شود که در بازی پوکر بسیار مهارت دارد و.