عمومی

استراتژی SHORT STACK در پوکر

استراتژی شورت استک یا Short Stack به وضعیتی در پوکر اشاره دارد که بازیکن دارای تعداد تراکم چیپ کمی است و به طور معمول زیر میانگین می‌باشد. استراتژی با.