عمومی

شرط بندی در رشته بندبازی

رشته بندبازی، یک ورزش مبتنی بر تعادل و تمرکز است که در آن از یک تسمه نواری تنشدار به عنوان مسیر حرکت استفاده می‌شود. این ورزش فراتر از یک.