آموزش

Small Blind و big blind در پوکر

در بازی پوکر، Small Blind و Big Blind دو نوع شرط اجباری هستند که قبل از شروع هر دور بازی توسط بازیکنان قرار داده می‌شوند. این شرط‌ها از طرف.