عمومی

Straddle در پوکر

Straddle در پوکر ، یک حرکت است که توسط بازیکنان انجام می‌شود و به این شکل است که بازیکن می‌گذاردن بزرگترین بلایند (معمولاً بی‌نظیر) را می‌زند، حتی پیش از.