آموزش

straight در بازی پوکر

در بازی پوکر، “straight” به یک دسته‌بندی از دست‌های بازی پوکر اشاره دارد که براساس ترتیب و پیاپی ارزش کارت‌ها تشکیل می‌شود. در یک “straight”، پنج کارت از دستبندی.