آموزش

Three of a Kind در بازی پوکر

Three of a Kind در بازی پوکر یک دسته‌بندی از دست‌های ممکن است که به معنی داشتن سه کارت با یک مقدار یکسان است. این دسته‌بندی در لیست ارزش.